(routes kunnen afwijken van de kaart hierboven)
Op zaterdag 26 september gaan we door de Weerribben.
Vanaf de start in Paasloo gaan de routes deze dag dwars door Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Met zijn 10.000 hectare het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest Europa. De routes gaan deels over paadjes die normaal gesloten zijn voor het publiek. Een labyrint van trekgaten en ribben, trilvenen, slootjes, mysterieuze moerasbossen, uitgestrekte rietpercelen en kleine stukjes hooiland vormen het decor. Het Nationaal Park is een kraamkamer voor bijzondere plant- en diersoorten.

Zeespiegel
Met het stijgen van de zeespiegel na de voorlaatste ijstijd werd het gebied steeds natter en zo ontstond geleidelijk een dik veenpakket. In de luwte van de stuwwallen was dat veenpakket gelukkig enigszins beschermd tegen de vraatzucht van de oprukkende Zuiderzee. En toen kwam hier de mens al weer vele duizenden jaren geleden. Eerst de jagers met hun hunebedden en grafheuvels. Vervolgens de boeren die de stuwwallen omtoverden tot een landschap van heggen en houtwallen, bedoeld als veekering, perceelscheiding en afwatering. Gelukkig is veel daarvan nog bewaard gebleven en wordt er veel hersteld. Op de zeekleigronden aan de kust ontwikkelde zich na de bedijking de welvarende veehouderij. Oldemarkt werd een belangrijke handelsplaats voor boter en kaas.